سیلندر زینک سان مکث 3 کلید (1)

سیلندر زینک - نیتروژن