سیلندر زینک سان مکث 3 کلید (2)

سیلندر زینک - نیتروژن