توری فایبر گلاس

توری فایبر گلاس سان مکث - نیتروژن