توری گالوانیزه 18*18

توری گالوانیزه 18*18 سان مکث - نیتروژن